Výroba CD a DVD - lisování, vypalování, potisk, obaly

Telefon: 739 076 217
Vyhledávání

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb pro lisování CD a DVD, vypalování CD a DVD, potisk CD a DVD, balení CD a DVD.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel: 
Marek Košulič, IČ: 45631051, místo podníkání Koliště 29, 602 00 Brno, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku , 
provozovna: Staňkova 39, 612 00 Brno – Královo Pole, Česká republika (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: fyzická nebo právnická osoba uzavírající se zhotovitelem smlouvu o dílo na základě písemné objednávky (dále jen „objednatel“)

II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.azcd.cz

2) Ustanovení odlišná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo, přičemž taková ustanovení mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek, musí však být oběma stranami odsouhlasena v přesném znění, ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

3) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.

3) Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené ve webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

4) Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávané službě, množství a druhu díla, způsobu provedení a další specifikace,

- způsobu úhrady ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

- informace o nákladech spojených s dodáním (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah služby, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5) Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v  objednávce. Toto potvrzení není akceptací objednávky, toto potvrzení je toliko oznámením, že objednávka byla přijata. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká ale teprve doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou. 

6) Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7) Dozví-li se zhotovitel, že obsah filmové, nebo zvukové nahrávky, záznamu či dat jiného softwarového záznamu předaného za účelem vytvoření díla může porušovat zákony, zejména autorský zákon, jiné právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy, vyhrazuje si právo odmítnout plnění nebo dodávku i po přijetí objednávky a od smlouvy odstoupit. V případě, že již začal zhotovitel s prováděním díla, má nárok, aby mu objednatel nahradil škodu vzniklou dosavadním prováděním díla. Objednatel nemá nárok na náhradu škody.

8) I po uzavření smlouvy o dílo má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, bude-li na objednatele vydáno usnesení o nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí, nebo zahájeno insolvenční řízení.

9) Pokud nebude termín dodávky ze strany zhotovitele dodržen, má objednatel právo, po písemném sdělení dodatečné lhůty a jejím nesplnění ze strany zhotovitele, od smlouvy odstoupit. Odstoupení se provádí písemně. Pokud nelze ze strany zhotovitele dodržet sjednanou dodací lhůtu následkem okolnosti vylučující protiprávnost, nemá objednatel právo na náhradu škody. Okolností vylučující protiprávnost se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, stávka, výluka, nedostatek materiálu zapříčiněný dodavatelem ze shora uvedených důvodů, poškození strojů a zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, zákazy dodávek podmíněné autorskými právy, bez ohledu na to, zda se vyskytnou na straně zhotovitele nebo na straně jeho dodavatelů. Zhotovitel může v případě uvedeném v předchozí větě zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit nebo po dohodě s objednatelem dodací lhůtu přiměřeně prodloužit.

IV. PODKLADY A NÁSTROJE PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

1) Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad pro plnění objednávky 1. kopii originálů, označených filmů, filmových pozitivů apod. specifikovaných v písemné a jednoznačné objednávce (dále také jako „materiál“). Pokud tyto materiály nebudou bezprostředně technicky použitelné pro výrobní postupy užívané zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn po potvrzení objednatelem je zdokonalit nebo doplnit na jeho náklady.  Cena takové úpravy či doplnění vychází z  ceníku služeb, platného ke dni potvrzení provedení úprav ze strany objednatele, nebude-li toto možné, odešle zhotovitel chybné podklady k jejich přepracování objednateli na jeho náklady. Vzniknou-li z důvodu nesprávných nebo opožděných údajů ze strany objednatele dodatečné náklady při výrobě, hradí je objednatel. Objednatel ručí za to, že zhotovitel obdrží pouze 1. kopie originálů, označených filmů, filmových negativů apod., originál těchto podkladů zůstane v dispozici objednatele. V případě jejich fyzické ztráty, zničení nebo poškození odpovídá zhotovitel za škodu pouze do výše hodnoty materiálů, tj. pořizovací hodnoty prázdných záznamových médií (např. kazet, CD, DVD), přičemž maximální celková částka náhrady za jednu objednávku je buď 1.000,- Kč v případě obchodů v tuzemské měně nebo 30,- EUR v případě obchodů v zahraniční měně. Za ztrátu hodnoty díla obsaženého na předaných médiích zhotovitel objednavateli neodpovídá.

2) Pokud jsou v kopiích záznamů použity neobvyklé efekty (jako kupř. netypické pauzy, zvuky u nichž může dojít k záměnám za zvuk cizí, záměrné zkreslení, useknutý konec, skrytý track apod.) je objednatel povinen v průvodní dokumentaci písemně na tyto skutečnosti upozornit, úplně a přesně je popsat. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené nedodržením postupu dle předchozí věty. V případě použití CD TEXT nebo ISRC kódů, nestandardních formátů podkladů např. CD plus – CD EXTRA, DVD hybrid apod. platí toto ustanovení obdobně..

3) Jakýkoliv materiál, který objednatel dodá za účelem provedení objednávky, bude zhotovitel skladovat jménem objednatele po dobu 12 měsíců od poslední objednávky daného titulu. Během této lhůty může objednatel kdykoliv požádat zhotovitele o vydání uvedených materiálů. Neučiní-li tak do 12 měsíců od poslední objednávky týkající se daného materiálu, vyzve zhotovitel objednatele k vyzvednutí daného materiálu a nebude-li tento vyzvednut do 1 měsíce ode dne odeslání výzvy, může materiál zničit. Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou zničením materiálu.

4) Zhotovitel z podkladů dodaných objednatelem zhotoví matrice, kopie a jiné polotovary nutné k výrobě. Výrobní podklady jsou skladovány po dobu 24 měsíců od poslední objednávky daného titulu. Pokud o to objednatel požádá, budou po dokončení výroby zničeny ihned.

V. CENY A PLATBY

1) Cena díla bude účtována podle ceníku služeb zveřejněném na webových stránkách obchodu ke dni učinění objednávky. Cenu díla lze uhradit v hotovosti při vyzvednutí díla, formou dobírky u přepravce anebo převodem na účet zhotovitele.  Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedenou službu podle objednávky cenu nejpozději při vyzvednutí díla objednatelem osobně, převodem na účet nebo formou dobírky u přepravce, který byl smluven v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

2) Pro obchody s tuzemskými osobami je měnou obchodu koruna česká; pro zahraniční obchody je měnou obchodu euro, s převodním kurzem určeným podle kurzovního lístku ČNB ke dni učinění objednávky.

3) Je-li zdanitelné plnění uskutečňováno na území ČR, jsou všechny ceny účtovány včetně daně z přidané hodnoty. Při bankovních převodech hradí bankovní poplatky v plném rozsahu vždy objednatel.

4) Zhotovitel provádí vyúčtování své dodávky formou faktury (daňového dokladu). Splatnost faktury je 14 dnů. Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je provedena hotově, připsána na účet zhotovitele nebo je zaplacena pověřenému přepravci formou dobírky. Zhotovitel je oprávněn platby zúčtovávat nejprve proti vzniklým vícenákladům, úrokům z prodlení případně proti dalšímu příslušenství pohledávky, smluvním pokutám, teprve potom proti jistině a to nejprve proti nejstarší splatné pohledávce.

5) Před plněním objednávky převyšující cenu 10.000,- Kč bez DPH je zhotovitel oprávněn požadovat zálohu na zhotovení díla ve výši až 100% ceny bez DPH. Ustanovení § 2610 občanského zákoníku se nepoužije.

6) Pokud tak bylo sjednáno ve smlouvě, zhotovitel hotovou zakázku odešle objednateli na jeho náklady zásilkovou službou. Současně s cenou díla bude v takovém případě vyúčtováno přepravné, balné a dobírka ve výši minimálně 200,- Kč + DPH a maximálně ve výši skutečně vynaložených nákladů souvisejících s odesláním zakázky zásilkovou službou. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává k ceně za provedenou službu daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

7) Objednatel bere na vědomí, že při prodlení v platbách mu bude započítávána smluvní pokuta za prodlení ve výši 0,25 % za každý den prodlení, nejméně však 500 Kč. Smluvní pokuta pro obchody vedené v zahraniční měně se platí v zahraniční měně.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ A OKAMŽIK PŘECHODU NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1) Při potvrzení objednávky je součástí uzavírané smlouvy stanovení dodací lhůty. Nepotvrdí-li zhotovitel lhůtu požadovanou objednatelem nebo nedohodnou-li se obě strany jinak je dodací lhůta 14 pracovních dnů. Počátek běhu dodací lhůty je den, kdy zhotovitel obdržel od objednatele kompletní a bezchybné podklady k výrobě a objednávka byla písemně potvrzena zhotovitelem. V případě, kdy jsou v již převzatých podkladech pro výrobu dodatečně zjištěny závady, dodací lhůta přestává běžet. Dodací lhůta začne od počátku běžet až okamžikem dodání opravených nebo nových bezchybných podkladů.

2) Není-li místo plnění dodávek určeno jinak ve smlouvě, je tímto místem provozovna zhotovitele: Staňkova 39, 612 00 Brno.

3) Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku, kdy jej převezme od zhotovitele. Převzetím se považuje okamžik, kdy zhotovitel objednateli umožní nakládat s dílem.

4) Jestliže je zhotovitel podle smlouvy povinen předat dílo dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí vzniku škody na díle na objednatele jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže smlouva zahrnuje povinnost zhotovitele odesílat dílo bez povinnosti předat dílo dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele, po předání díla prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že zhotovitel nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému dílu, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na díle. Škoda na díle, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit fakturovanou cenu v termínu splatnosti.

5) Objednatel je povinen v případě, kdy bylo sjednáno převzetí v provozovně zhotovitele, dílo převzít nejpozději do 7 dnů od potvrzené dodací lhůty.

6) Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla nebo se zaplacením sjednané ceny a zaplacení ceny a dodání se má uskutečnit současně, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu přiměřených nákladů, které při tom vznikly.

7) Není-li dílo převzato včas vinou objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat skladné za každý den prodlení. Výše skladného činí 10,- Kč za každý i započatý den skladování a každých 10 ks nosičů médií

8) Nepřevezme-li objednatel dílo zhotovené v termínu do 30 dnů od uplynutí lhůty dle odst. 4, případně nesdělí písemně okolnosti a důvody takového nepřevzetí, pak dílo může bez aviza a bez nároku na náhradu zhotovitel zničit a objednatel nemá nárok na náhradu škody. Ve sdělení o okolnostech a důvodech nepřevzetí musí objednatel uvést lhůtu, ve které si dílo převezme, jinak se k takovému sdělení nepřihlíží. Délka lhůty může být maximálně 30 dnů; uvedením delší lhůty se má za to, že objednatel uvedl lhůtu 30 dnů. Po uplynutí dodatečné lhůty zhotovitel dílo může zničit. Zničením díla není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení díla.

9) Množství, které má být dodáno, je určeno písemným potvrzením objednávky ze strany zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje uskutečnit dodávku s tolerancí + - 3 - 15% (závislosti na počtu kusů, 300 ks 15%, 500 10%, 1000 a více ks 3%).

10) Zaslané (odebrané) dílo zůstává vlastnictvím zhotovitele až do zaplacení celé ceny, i s příslušenstvím.

11) Objednatel se zavazuje, že povinnost zpětného odběru a následného využití obalů podle ustanovení § 10, 12 a 13 odst.1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, bude plnit v plném rozsahu za zhotovitele.

VII. RUČENÍ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

2) Dílo je dodáváno v provedení a jakosti, sjednané ve smlouvě, jinaj v provedení a jakosti, které jsou obvyklé.

3) Objednatel je povinen prohlédnout dílo a případné zjevné vady reklamovat písemnou formou nejpozději do 7. pracovních dnů od jeho převzetí. Zhotovitel neodpovídá objednateli ani třetí osobě za škody, ztráty ani zisky způsobené užitím vadného díla.

4) Záruční doba je 6 měsíců od předání zhotoveného díla.

5) Při oprávněné reklamaci odstraní zhotovitel vadu bezplatnou opravou, případně se dohodne s objednavatelem na snížení ceny, nebo náhradní dodávce.

6) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud nejsou objednatelem prokázány co do kvality a množství.

7) Reklamace vady díla nemůže být uznána, pokud podkladové materiály pro výrobu reklamovaného díla byly na přání objednatele vráceny objednateli nebo zničeny. Vrácení podkladů (CD-R nebo DVD-R masterů) provede zhotovitel na náklady objednatele po písemném prohlášení objednatele, že při vrácení těchto podkladů bere na vědomí ztrátu možnosti reklamovat dílo.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA NA MECHANICKÉ ROZMNOŽOVÁNÍ

Objednatel prohlašuje objednávkou, že vlastní veškerá práva ke zhotovení díla a zprošťuje zhotovitele veškeré odpovědnosti ve vztahu k případně z toho vyplývajícím škodám. Vzniknou-li porušením těchto povinností objednatelem náklady zhotoviteli, přebírá tyto náklady v plném rozsahu objednatel.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů uvedených v objednávce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

4) Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících dílo nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

5) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6) Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

7) V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8) Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Spory plynoucí ze závazkových vztahů, kterých se týkají tyto smluvní podmínky, budou řešeny podle právního řádu České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014

 

Výroba CD a DVD - lisování, vypalování, potisk, obaly

Zobrazit klasickou verzi webu

Děkujeme za Váš zájem o Obchodní podmínky na AZCD.cz

Lisování CD | Vysvětlení užitých pojmů | Lisování CD - ceník | Lisování CD 80 mm / mini CD | Lisování CD vizitek | Lisování CD Extra | Balení CD | Tiskoviny, booklety | Potisk disků | Jak připravit podklady k výrobě | Výrobní termíny, doprava, platba | Reference | Lisování DVD | Vysvětlení užitých pojmů | Lisování DVD - ceník | Balení DVD | Tiskoviny, booklety | Jak připravit podklady pro lisování DVD | Potisk DVD disků | Výrobní termíny, doprava, platba | Reference | Vypalování CD | Vypalování CD - FAQ | Vypalování CD - ceník | Balení CD | Tiskoviny, booklety | Výrobní termíny, doprava, platba | Jak připravit podklady k výrobě | Reference | Vypalování DVD | Vypalování DVD - FAQ | Vypalování DVD - ceník | Balení DVD | Tiskoviny, booklety | Potisk DVD disků | Jak připravit podklady k výrobě | Výrobní termíny, doprava, platba | Reference | Potisk CD & DVD | Potisk CD a DVD | Technologie k potisku CD & DVD | Potisk CD ceník | Potisk DVD ceník | Obaly na CD a DVD | Papírové a fóliové obálky na CD a DVD | Plastové boxy | Papírové obaly speciální - digipack | Kontakty / O nás | Kontakty | Obchodní podmínky | Služby | Další služby | Výroba DVD authoring | Multimediální CD-ROM | Design & DTP | Filmy na DVD | TOP 10 | Vypalování CD | Mapa stránek